Vedtekter for Kambo Vel

§1 Navn

Foreningens navn er Kambo Vel.

§2 Formål og virkemidler 1 Navn

2.1       Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området, og
virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

2.2       Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3       Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4       Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

2.5       Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

2.6       Velforeningen skal stå tilsluttet et nasjonalt velforbund.

§3 Velforeningens geografiske område

Velforeningens område i Moss kommune avgrenses slik: i nord: fylkesgrensen mot Akershus i syd: Skredderveien inkl. Skredderåsen, samt Trolldalen i øst: Mossemarka i vest: Mossesundet

§4 Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§5 Medlemskap

1 Individuelt medlemskap

5.1       Enhver som bor (evt. har eiendom) innen området kan bli medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøte må kontingenten være betalt innen den fristen styret har satt.

5.2       Medlemmer som flytter ut av foreningens område strykes som medlem.

5.3       Beboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

5.4       Medlemmer som handler i strid med foreningens formål, eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.

5.5       Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

2 Kollektivt medlemskap

5.6       Boligselskaper innenfor foreningens område har rett til å tegne kollektivt medlemskap i Kambo Vel.
Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten fastsatt av Kambo Vel er fullt innbetalt.
Boligselskaper kan nominere kandidater til verv i velforeningen.

For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for individuelt medlemskap så langt disse passer.

§6 Kontingent

6.1       Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

6.2       Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§7 Årsmøte

7.1       Velforeningens øverste myndighet er årsmøte. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret, og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2       Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Individuelle medlemmer (hver boenhet) har én stemme hver. Stemmegivning kan også skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn én fullmaktstemme.
Boligvirksomheter med kollektivt medlemskap kan møte med inntil 5 representanter på årsmøtene. Boligvirksomheter avgir blokkstemmer; én stemme for hvert påbegynt 50 beboere de representerer.
Boligvirksomheter kan bare avgi stemme på vegne av egne beboere.

7.3       Årsmøtet behandler:

Konstituering
– Valg av dirigent(er)
– Valg av referent
– Valg av 2 representanter til å godkjenne protokollen

Årsmelding
Revisorbekreftet regnskap
Innkomne forslag
Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsettelse av kontingent
Valg av:

– Leder (særskilt valg)
– Inntil seks styremedlemmer
– Inntil 2 varamedlemmer
– Revisor
– Valgkomité på inntil 3 medlemmer

7.4       Årsmøtes protokoll oppbevares hos leder, og skal forevises medlemmer på oppfordring.

7.5       Leder velges for 2 år ad gangen. Styremedlemmene velges normalt for 2 år ad gangen, dog slik at halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisor velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avho1des når styret finner det påkrevet, eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§9 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut for møtedatoen.

§10 Velforeningens ledelse (styret)

10.1     Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter.

10.2     Styret skal:
– iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
– stå for velforeningens daglige ledelse, og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
– forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
– etter behov oppnevne komitéer eller personer til å løse spesielle oppgaver
– etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
– representere foreningen utad

10.3     Styret holder møter når leder bestemmer, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

10.4     Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

10.5     Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål, og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Regnskapsåret går fra 1.1. — 3 1.12.

10.6     Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder er til stede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§11 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§12 Oppløsning — sammenslutning — deling

12.1     Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

12.2     Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

12.3     Sammenslutning med andre foreninger, eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslåing/deling og nødvendig(e) vedtektsendring(er) i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2016

Vedtekter 2016 i nedlastbar PDF versjon.